ข้อกำหนดการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

เวอร์ชั่น 1.0

เว็บไซต์ Sign-Solution Thailand ตั้งอยู่ที่ sign.atom-outsource.co.th เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ บริษัท Atom-Outsource จำกัด คุณลักษณะบางประการของเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อกำหนดหรือกฎเพิ่มเติม ซึ่งจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ในการเชื่อมต่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว

ข้อกำหนดเพิ่มเติมแนวทางและกฎเพิ่มเติมดังกล่าวทั้งหมดรวมอยู่ในข้อตกลงเหล่านี้

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อธิบายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งดูแลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์คุณกำลังปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และคุณรับรองว่าคุณมีอำนาจและความสามารถในการเข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปีในการเข้าถึงเว็บไซต์ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดทั้งหมดนี้โปรดอย่าลงชื่อเข้าใช้และ / หรือใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดเหล่านี้จำเป็นต้องใช้อนุญาโตตุลาการมาตรา 10.2 เป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขข้อพิพาทและ จำกัด การเยียวยาที่มีให้สำหรับคุณในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้สร้างขึ้นโดยความช่วยเหลือของ เครื่องมือสร้างข้อกำหนดการใช้งาน และ ตัวอย่างนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเข้าถึงเว็บไซต์

ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ บริษัท ให้สิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด ไม่สามารถถ่ายโอนไม่ผูกขาดเพิกถอนได้ จำกัด ในการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

ข้อจำกัดบางประการ สิทธิในการได้รับการอนุมัติให้กับคุณในข้อตกลงเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อ จำกัด ดังต่อไปนี้ (ก) คุณจะไม่ขายให้เช่าให้เช่าโอน, แจกจ่ายโฮสต์หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เว็บไซต์ (ข) คุณจะไม่เปลี่ยนให้ผลงานต่อเนื่องของถอดแยกชิ้นส่วน, รวบรวมกลับหรือวิศวกรรมย้อนกลับส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ใด ๆ (ค) คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่คล้ายกันหรือการแข่งขัน และ (ง) การยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ไม่ได้มีส่วนของเว็บไซต์อาจจะคัดลอกทำซ้ำแจกจ่ายตีพิมพ์ซ้ำ, ดาวน์โหลดแสดงโพสต์หรือส่งในรูปแบบใดหรือโดยวิธีใด ๆ เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นใด ๆ ที่เปิดตัวในอนาคตปรับปรุงหรือ นอกจากอื่น ๆ เพื่อให้การทำงานของเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงเหล่านี้ ลิขสิทธิ์ทั้งหมดและประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้ในสำเนาทั้งหมด

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระงับหรือหยุดไซต์โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ คุณอนุมัติว่า บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงการหยุดชะงักหรือการสิ้นสุดของไซต์หรือส่วนใด ๆ

ไม่มีการสนับสนุนหรือการบำรุงรักษา คุณตกลงว่า บริษัท จะไม่มีภาระผูกพันในการให้การสนับสนุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

ไม่รวมเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณอาจมอบให้คุณทราบว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและความลับทางการค้าในไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นเป็นของ บริษัท หรือซัพพลายเออร์ของ บริษัท โปรดทราบว่าข้อกำหนดและการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ให้สิทธิ์กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในหรือต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ยกเว้นสิทธิ์การเข้าถึงที่ จำกัด ซึ่งแสดงไว้ในส่วนที่ 2.1 บริษัท และซัพพลายเออร์ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับในข้อกำหนดเหล่านี้

เนื้อหาของผู้ใช้

เนื้อหาของผู้ใช้ “เนื้อหาผู้ใช้” หมายถึงข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดที่ผู้ใช้ส่งมายังไซต์ คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณโดยเฉพาะ คุณรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ คุณรับรองว่าเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณไม่ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา คุณไม่สามารถเป็นตัวแทนหรือบอกเป็นนัยถึงผู้อื่นว่าเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณนั้นได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดย บริษัท เนื่องจากคุณคนเดียวมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณคุณอาจเปิดเผยตัวเองให้รับผิด บริษัท ไม่จำเป็นต้องสำรองเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณโพสต์ นอกจากนี้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณอาจถูกลบได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการทำสำเนาสำรองของเนื้อหาผู้ใช้ของคุณหากคุณต้องการ

คุณให้สิทธิ์ บริษัท ทั่วโลกในการทำซ้ำแจกจ่ายเผยแพร่แสดงและดำเนินการต่อสาธารณะจัดทำผลงานอื่น ๆ รวมถึงงานอื่น ๆ และใช้และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้และเพื่อ ให้สิทธิ์การใช้งานที่ได้รับอนุญาตข้างต้นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในเว็บไซต์ คุณขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องและยืนยันสิทธิทางศีลธรรมหรือการระบุแหล่งที่มาใด ๆ โดยไม่เคารพซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ข้อกำหนดต่อไปนี้เป็น “นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้” ของเรา: คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อรวบรวมอัพโหลดส่งต่อแสดงหรือแจกจ่ายเนื้อหาของผู้ใช้ (๑) ที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน (๒) ที่ผิดกฎหมายคุกคามล่วงละเมิดข่มขู่เป็นอันตรายล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหยาบคายหมิ่นประมาทเป็นเท็จทำให้เข้าใจผิดโดยเจตนาจงใจค้าหมิ่นประมาทลามกลามกอนาจารก้าวร้าวส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติความเกลียดชังหรือร่างกาย อันตรายใด ๆ ต่อกลุ่มหรือบุคคลใด ๆ (๓) ที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง หรือ (๔) ที่ละเมิดกฎหมายข้อบังคับหรือข้อผูกพันหรือข้อ จำกัด ใด ๆ ที่กำหนดโดยบุคคลที่สามใด ๆ

นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่: (๑) อัปโหลดส่งต่อหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีเจตนาทำลายหรือดัดแปลงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลใด ๆ (๒) ส่งผ่านไซต์การโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตสื่อส่งเสริมการขายอีเมลขยะสแปมจดหมายลูกโซ่แผนการปิรามิดหรือข้อความซ้ำซ้อนหรือไม่พึงประสงค์ในรูปแบบอื่นใด (๓) ใช้เว็บไซต์เพื่อเก็บเกี่ยวรวบรวมรวบรวมหรือรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม (๔) แทรกแซงขัดขวางหรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับไซต์หรือละเมิดกฎระเบียบนโยบายหรือขั้นตอนของเครือข่ายดังกล่าว (๕) พยายามเข้าถึงไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะผ่านการขุดด้วยรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นใด (๖) ก่อกวนหรือแทรกแซงการใช้งานของผู้ใช้รายอื่นและความเพลิดเพลินของไซต์ หรือ (๗) ใช้ซอฟต์แวร์หรือตัวแทนอัตโนมัติหรือสคริปต์เพื่อสร้างบัญชีหลายบัญชีบนเว็บไซต์หรือเพื่อสร้างการค้นหาคำขอหรือแบบสอบถามอัตโนมัติไปยังเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้และเพื่อตรวจสอบและ / หรือดำเนินการตามความเหมาะสมกับคุณตามดุลยพินิจของเราหากคุณละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้หรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้หรือสร้างความรับผิดต่อเราหรือบุคคลอื่น ๆ การกระทำดังกล่าวอาจรวมถึงการลบหรือแก้ไขเนื้อหาผู้ใช้ของคุณการยกเลิกบัญชีของคุณตามมาตรา 8 และ / หรือการรายงานคุณต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย

หากคุณให้ข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้คุณได้มอบหมายสิทธิ์ทั้งหมดให้กับข้อเสนอแนะดังกล่าวและยอมรับว่า บริษัท มีสิทธิ์ที่จะใช้และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เหมาะสม บริษัท จะปฏิบัติต่อข้อเสนอแนะใด ๆ ที่คุณให้กับ บริษัท ว่าไม่เป็นความลับและไม่ใช่กรรมสิทธิ์

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและ บริษัท ฯ และเจ้าหน้าที่, พนักงานและตัวแทนที่ไม่เป็นอันตรายรวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าทนายจากการเรียกร้องใด ๆ หรือเรียกร้องที่ทำโดยบุคคลที่สามใด ๆ อันเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจาก (ก) การใช้งานของเว็บไซต์นี้ (ข) การที่คุณละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ (ค) การที่คุณละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับหรือ (ง) เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องใด ๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เราและคุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราในการเรียกร้องค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะไม่ชำระเรื่องใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท บริษัท จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้คุณทราบถึงการเรียกร้องการกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ

ลิงก์ & โฆษณาของบุคคลที่สาม: ผู้ใช้อื่น ๆ

ลิงค์ & โฆษณาของบุคคลที่สาม เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอกและ / หรือแสดงโฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม ลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สามดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท และ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สามใด ๆ บริษัท ให้การเข้าถึงลิงก์และโฆษณาของบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเท่านั้นและไม่ตรวจทานอนุมัติตรวจสอบรับรองรับรองหรือทำการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สาม คุณใช้ลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สามทั้งหมดด้วยความเสี่ยงของคุณเองและควรใช้ความระมัดระวังและดุลยพินิจในระดับที่เหมาะสมในการทำเช่นนั้น เมื่อคุณคลิกลิงก์และโฆษณาของบุคคลที่สามใด ๆ ข้อกำหนดและนโยบายของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจะมีผลใช้รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สาม

ผู้ใช้อื่น ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์แต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของผู้ใช้เองทั้งหมด เนื่องจากเราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้คุณรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าจะโดยคุณหรือผู้อื่น คุณยอมรับว่า บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว หากมีข้อพิพาทระหว่างคุณและผู้ใช้ไซต์ใด ๆ เราไม่มีภาระผูกพันในการเข้าร่วม

คุณจะปล่อยและปล่อย บริษัท และเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทนผู้สืบทอดและมอบหมายจากและด้วยเหตุนี้และสละสิทธิ์และยกเลิกข้อพิพาทในอดีตปัจจุบันและอนาคตทุกข้อพิพาทการเรียกร้องการโต้เถียงความต้องการอุปสงค์ภาระผูกพันความรับผิด การกระทำและสาเหตุของการกระทำทุกชนิดและลักษณะที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับไซต์ หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียคุณจะสละสิทธิ์ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อ 1542 ซึ่งระบุไว้ว่า: “การปล่อยตัวทั่วไปไม่รวมถึงการเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่ในความโปรดปรานของเขาหรือเธอ เวลาของการดำเนินการเผยแพร่ซึ่งหากเขาหรือเธอเป็นที่รู้จักจะต้องได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของเขาหรือเธอการตั้งถิ่นฐานกับลูกหนี้”

คุกกี้และเว็บบีคอน เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ Sign-Solution Thailand ใช้ “คุกกี้” คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลรวมถึงค่ากำหนดของผู้เยี่ยมชมและหน้าเว็บในเว็บไซต์ที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงหรือเข้าเยี่ยมชม ข้อมูลนี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้โดยปรับแต่งเนื้อหาหน้าเว็บของเราตามประเภทเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมและ / หรือข้อมูลอื่น ๆ

การปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นตาม “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” และ บริษัท และซัพพลายเออร์ของเราปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ ทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมายรวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขการค้าทั้งหมด ออกกำลังกายเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อความบันเทิงที่เงียบสงบความแม่นยำหรือการไม่ละเมิด เราและซัพพลายเออร์ของเราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะตอบสนองความต้องการของคุณจะสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือจะถูกต้องเชื่อถือได้ปราศจากไวรัสหรือรหัสอันตรายอื่น ๆ สมบูรณ์ถูกกฎหมาย หรือปลอดภัย หากกฎหมายที่บังคับใช้ต้องการการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์การรับประกันดังกล่าวทั้งหมดจะถูก จำกัด ในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ใช้งานครั้งแรก

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัยดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจไม่นำมาใช้กับคุณ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันโดยนัยดังนั้นข้อ จำกัด ข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไม่ว่าในกรณีใด บริษัท หรือซัพพลายเออร์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับผลกำไรที่สูญหายข้อมูลที่สูญหายต้นทุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือทางอ้อมที่เป็นผลสืบเนื่องเป็นตัวอย่าง ความเสียหายพิเศษหรือเป็นการลงโทษที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้งานของคุณหรือความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์แม้ว่า บริษัท จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเองและคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่ออุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดขึ้นจากนั้น

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตแม้จะมีสิ่งใดก็ตามที่ตรงกันข้ามในที่นี้ความรับผิดของเราที่มีต่อคุณสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะถูก จำกัด อยู่ที่สูงสุดห้าสิบดอลลาร์สหรัฐ (US $ 50) การอ้างสิทธิ์มากกว่าหนึ่งข้อจะไม่ขยายขีด จำกัด นี้ คุณยอมรับว่าซัพพลายเออร์ของเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการ จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นข้อ จำกัด หรือการยกเว้นดังกล่าวข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ระยะและการเลิกจ้าง. ภายใต้หัวข้อนี้ข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ เราอาจระงับหรือยุติสิทธิของคุณในการใช้งานเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวรวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อมีการยกเลิกสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้บัญชีของคุณและสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์จะยุติลงทันที คุณเข้าใจว่าการยกเลิกบัญชีของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการลบเนื้อหาผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณจากฐานข้อมูลออนไลน์ของเรา บริษัท จะไม่รับผิดใด ๆ สำหรับคุณในการยกเลิกสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ แม้หลังจากที่สิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกยกเลิกบทบัญญัติของข้อตกลงเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้: ส่วนที่ 2 ถึง 2.5, ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ถึง 10

นโยบายลิขสิทธิ์

บริษัท เคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและขอให้ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราทำเช่นเดียวกัน ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราเราได้นำและดำเนินการตามนโยบายการเคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ให้สำหรับการลบเนื้อหาที่ละเมิดใด ๆ และสำหรับการยกเลิกของผู้ใช้เว็บไซต์ออนไลน์ของเราที่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงลิขสิทธิ์ หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้คนหนึ่งของเราคือการใช้งานเว็บไซต์ของเราละเมิดลิขสิทธิ์ในงานอย่างผิดกฎหมายและต้องการให้ลบเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อมูลต่อไปนี้ในรูปแบบของการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร (ตาม ถึง 17 USC § 512 (c)) จะต้องมอบให้กับตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรา:
— ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
— การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
— การระบุเนื้อหาในบริการของเราที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดและคุณขอให้เราลบ
— ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถค้นหาวัสดุดังกล่าว;
— ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ
— คำแถลงว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือภายใต้กฎหมาย และ
— คำแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดหรือคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

โปรดทราบว่าตามมาตรา 17 U.S.C. § 512 (f) การบิดเบือนความจริงของเนื้อหาที่สำคัญในการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจะทำให้ฝ่ายที่ร้องเรียนต้องรับผิดต่อความเสียหายค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นโดยเราโดยเกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและการกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์

ทั่วไป

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้การแก้ไขเป็นครั้งคราวและหากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ เราอาจแจ้งให้คุณทราบโดยส่งอีเมลถึงคุณไปยังที่อยู่อีเมลสุดท้ายที่คุณให้ไว้กับเราและ / หรือโดยแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดของเรา เว็บไซต์. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาที่อยู่อีเมลที่เป็นปัจจุบันที่สุดให้กับเรา ในกรณีที่ที่อยู่อีเมลสุดท้ายที่คุณให้ไว้กับเราไม่ถูกต้องการส่งอีเมลที่มีการแจ้งเตือนดังกล่าวจะถือว่าเป็นการแจ้งที่มีประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในการแจ้งเตือน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลเมื่อวันที่สามสิบ (30) วันปฏิทินถัดจากวันที่เราส่งหนังสือแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหรือสามสิบ (30) วันตามปฏิทินหลังจากที่เราโพสต์แจ้งการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลทันทีสำหรับผู้ใช้ใหม่ของเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากมีการแจ้งให้ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะระบุถึงการที่คุณรับทราบการเปลี่ยนแปลงและข้อตกลงดังกล่าวที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การระงับข้อพิพาท โปรดอ่านข้อตกลงอนุญาโตตุลาการอย่างละเอียด เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากับ บริษัท และมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณ มันมีขั้นตอนสำหรับการตัดสินการผูกมัด MANDATORY และการสละสิทธิ์ในการกระทำคลาส

การบังคับใช้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ การเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ บริษัท จัดทำซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้อย่างไม่เป็นทางการหรือในศาลเรียกร้องเล็กน้อยจะต้องได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการเป็นรายบุคคลภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง กระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะถือเป็นภาษาอังกฤษเว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้มีผลบังคับใช้กับคุณและ บริษัท และกับ บริษัท ในเครือ บริษัท ตัวแทนพนักงานผู้ทำประโยชน์ผู้สืบทอดและผู้มอบหมายรวมถึงผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากบริการหรือสินค้าภายใต้ข้อกำหนด

ประกาศข้อกำหนดและการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขออนุญาโตตุลาการฝ่ายจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษรที่อธิบายถึงลักษณะและพื้นฐานของการเรียกร้องหรือโต้แย้งและการบรรเทาทุกข์ตามที่ร้องขอ ควรส่งหนังสือบอกกล่าวไปยัง บริษัท : 39/76 หมู่ 2 คูคต, 12130 ลำลูกกา, ประเทศไทย หลังจากได้รับคำบอกกล่าวคุณและ บริษัท อาจพยายามแก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ หากคุณและ บริษัท ไม่แก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำบอกกล่าวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ จำนวนข้อเสนอการระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่ทำโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่ถูกเปิดเผยต่ออนุญาโตตุลาการจนกว่าหลังจากที่อนุญาโตตุลาการได้กำหนดจำนวนเงินรางวัลที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิ

กฎอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการจะเริ่มต้นผ่านสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกที่จัดตั้งขึ้นซึ่งเสนออนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ หาก AAA ไม่สามารถใช้อนุญาโตตุลาการฝ่ายจะตกลงที่จะเลือกผู้ให้บริการ ADR ทางเลือก กฎของผู้ให้บริการ ADR จะควบคุมทุกด้านของการอนุญาโตตุลาการยกเว้นในกรณีที่กฎดังกล่าวขัดแย้งกับข้อกำหนด กฎอนุญาโตตุลาการผู้บริโภค AAA ที่ควบคุมการอนุญาโตตุลาการมีอยู่ทางออนไลน์ที่ adr.org หรือโทรไปที่ AAA ที่ 1-800-778-7879 การอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการเดียวที่เป็นกลาง การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่จำนวนรางวัลทั้งหมดที่ขอรับน้อยกว่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ (10,000 ดอลลาร์สหรัฐ) อาจได้รับการแก้ไขผ่านการบังคับอนุญาโตตุลาการโดยไม่ขึ้นกับลักษณะที่ปรากฏ สำหรับการอ้างสิทธิ์หรือข้อพิพาทที่จำนวนรางวัลทั้งหมดที่ขอรับคือหมื่นดอลลาร์สหรัฐ (10,000 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือมากกว่านั้นสิทธิ์ในการพิจารณาคดีจะถูกกำหนดโดยกฎอนุญาโตตุลาการ การพิจารณาคดีใด ๆ จะถูกจัดขึ้นในสถานที่ภายใน 100 ไมล์จากที่อยู่อาศัยของคุณเว้นแต่คุณจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาและเว้นแต่คู่กรณีตกลงเป็นอย่างอื่น หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาอนุญาโตตุลาการจะต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบถึงวันเวลาและสถานที่ในการพิจารณาคดีด้วยวาจาอย่างสมเหตุสมผล คำตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจถูกป้อนในศาลที่มีเขตอำนาจ หากอนุญาโตตุลาการมอบรางวัลให้คุณมากกว่าข้อเสนอการชำระราคาล่าสุดที่ บริษัท ทำไว้กับคุณก่อนที่จะมีการเริ่มต้นการอนุญาโตตุลาการ บริษัท จะจ่ายรางวัลที่มากขึ้นให้คุณหรือ $ 2,500.00 แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจากอนุญาโตตุลาการและจะจ่ายส่วนแบ่งเท่ากันของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ ADR

กฎเพิ่มเติมสำหรับอนุญาโตตุลาการแบบไม่ปรากฏตัว หากมีการเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการโดยไม่ปรากฏตัวการตัดสินจะต้องดำเนินการทางโทรศัพท์ออนไลน์และ / หรือตามการยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ลักษณะเฉพาะจะถูกเลือกโดยคู่กรณีที่เริ่มต้นอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการจะไม่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวส่วนตัวใด ๆ โดยคู่กรณีหรือพยานเว้นแต่คู่กรณีตกลงเป็นอย่างอื่น

เวลาที่จำกัด หากคุณหรือ บริษัท ดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะต้องเริ่มต้นและ / หรือเรียกร้องภายในรูปแบบของข้อ จำกัด และภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้กฎ AAA สำหรับการเรียกร้องที่เกี่ยวข้อง

อำนาจของอนุญาโตตุลาการ หากการอนุญาโตตุลาการเริ่มต้นขึ้นอนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้ตัดสินสิทธิ์และความรับผิดของคุณและ บริษัท และข้อพิพาทจะไม่ถูกรวมเข้ากับเรื่องอื่นใดหรือเข้าร่วมกับคดีหรือคู่กรณีอื่น ๆ อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจที่จะให้การเคลื่อนไหวตามที่ระบุในข้อเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วน อนุญาโตตุลาการมีอำนาจตัดสินความเสียหายที่เป็นตัวเงินและเพื่อให้การเยียวยาหรือการบรรเทาทุกข์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีให้แก่บุคคลภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กฎ AAA และข้อกำหนด อนุญาโตตุลาการจะต้องออกรางวัลเป็นลายลักษณ์อักษรและคำชี้แจงการตัดสินใจที่อธิบายถึงผลการวิจัยที่สำคัญและข้อสรุปที่เป็นพื้นฐานของรางวัล อนุญาโตตุลาการมีอำนาจเช่นเดียวกันในการมอบการผ่อนปรนเป็นรายบุคคลซึ่งผู้พิพากษาในศาลจะมี รางวัลของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคุณและ บริษัท

การสละสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินของคณะลูกขุน คู่กรณีขอสละสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายของพวกเขาที่จะไปศาลและมีการทดลองในด้านหน้าของผู้พิพากษาหรือคณะตุลาการแทนที่จะเลือกว่าการเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ กระบวนการอนุญาโตตุลาการมักจะมีข้อ จำกัด มากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีราคาไม่แพงกว่ากฎที่บังคับใช้ในศาล ในกรณีที่มีการฟ้องร้องใด ๆ ระหว่างคุณและ บริษัท ในศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางในชุดสูทเพื่อยกเลิกหรือบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรืออื่น ๆ คุณและ บริษัท จะสละสิทธิ์ทั้งหมดในการพิจารณาคดีแทนการเลือกตั้งว่าข้อพิพาทได้รับการแก้ไขแล้ว โดยผู้พิพากษา

การสละสิทธิ์ของชั้นเรียนหรือการกระทำรวม การอ้างสิทธิ์และข้อพิพาททั้งหมดภายในขอบเขตของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้จะต้องได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการหรือดำเนินคดีต่อบุคคลและไม่ใช่ในระดับชั้นเรียนและการเรียกร้องของลูกค้าหรือผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายจะไม่สามารถอนุญาโตตุลาการหรือดำเนินคดีร่วมกัน หรือผู้ใช้

การรักษาความลับ กระบวนการอนุญาโตตุลาการทุกด้านจะต้องเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ฝ่ายตกลงที่จะรักษาความลับเว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น วรรคนี้จะไม่ป้องกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากการส่งข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นต่อการบังคับใช้ข้อตกลงนี้ไปยังศาลยุติธรรมเพื่อบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

การเป็นโมฆะ หากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือส่วนใดของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎหมายว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้โดยศาลที่มีเขตอำนาจแล้วส่วนหรือส่วนที่เฉพาะเจาะจงดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้และมีผลบังคับใช้และจะถูกตัดออก ดำเนินการอย่างเต็มกำลังและเอฟเฟกต์

สิทธิในการยกเว้น สิทธิและข้อจำกัดใด ๆ หรือทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้อาจถูกสละโดยคู่กรณีที่อ้างสิทธิ์ การสละสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่ยกเว้นหรือกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

การอยู่รอดของข้อตกลง ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้จะคงอยู่ต่อไปจนกว่าการยุติความสัมพันธ์ของคุณกับ บริษัท จะสิ้นสุดลง

ศาลเรียกร้องขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามคุณและ บริษัท อาจนำคดีมาสู่ศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเล็กน้อย

การบรรเทาความเท่าเทียมกันในกรณีฉุกเฉิน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียมกันก่อนศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางเพื่อรักษาสถานะเดิมที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ คำร้องขอมาตรการชั่วคราวจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือภาระผูกพันอื่นใดภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

การอ้างสิทธิ์ไม่ขึ้นอยู่กับอนุญาโตตุลาการ แม้จะมีการกล่าวอ้างการกล่าวโทษการหมิ่นประมาทการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงคอมพิวเตอร์และการละเมิดและการละเมิดหรือการยักยอกสิทธิบัตรสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าหรือความลับทางการค้าของบุคคลอื่นจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

ในกรณีใด ๆ ที่ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการดังกล่าวข้างต้นอนุญาตให้คู่กรณีดำเนินคดีในศาลคู่กรณีตกลงที่จะส่งไปยังเขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลที่ตั้งอยู่ภายในประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการดังกล่าว

ไซต์อาจอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและอาจอยู่ภายใต้ข้อบังคับการส่งออกหรือนำเข้าในประเทศอื่น ๆ คุณตกลงที่จะไม่ส่งออกส่งออกซ้ำหรือถ่ายโอนข้อมูลทางเทคนิคใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาที่ได้มาจาก บริษัท โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวอันเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

บริษัท ตั้งอยู่ตามที่อยู่ในมาตรา 10.8 หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียคุณสามารถรายงานข้อร้องเรียนไปยังหน่วยให้ความช่วยเหลือเรื่องร้องเรียนของแผนกผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคของแผนกกิจการผู้บริโภคของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยติดต่อพวกเขาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ 400 R Street, Sacramento, CA 95814 หรือทางโทรศัพท์ที่ (800 ) 952-5210

การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารระหว่างคุณกับ บริษัท ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าคุณจะใช้เว็บไซต์หรือส่งอีเมลถึงเราหรือไม่ว่า บริษัท จะโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์หรือสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัญญาคุณ (ก) ยินยอมให้รับการสื่อสารจาก บริษัท ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ (b) ยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงประกาศการเปิดเผยและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่ บริษัท มอบให้คุณเป็นไปตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวจะพึงพอใจทางอิเล็กทรอนิกส์หากการสื่อสารดังกล่าวเป็นจริง

ข้อกำหนดทั้งหมด ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ดำเนินการเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว ชื่อหัวข้อในข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา คำว่า “รวมถึง” หมายถึง “รวมถึง แต่ไม่ จำกัด ” หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ และข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะได้รับการแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุด ความสัมพันธ์ของคุณกับ บริษัท เป็นของผู้รับเหมาอิสระและไม่มีฝ่ายใดเป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วนของอีกฝ่าย ข้อตกลงเหล่านี้และสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณในที่นี้อาจไม่ได้รับการมอบหมายการรับช่วงการมอบหมายหรือการถ่ายโอนโดยคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ล่วงหน้าและความพยายามในการมอบหมายการรับช่วงการมอบหมายหรือการโอน เป็นโมฆะ บริษัท อาจมอบหมายเงื่อนไขเหล่านี้ได้อย่างอิสระ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลผูกพันกับผู้รับโอนสิทธิ์

ความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อมูลลิขสิทธิ์ / เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์© สงวนลิขสิทธิ์. เครื่องหมายการค้าโลโก้และเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเราหรือเป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าวซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมาย

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 39/76 หมู่ที่ 2 คูคต, 12130 ลำลูกกา, ประเทศไทย

อีเมล: office@atom-outsource.co.th

ติดตามเลย!

รับรองไม่พลาดข่าวสารและการอัพเดทใหม่ ๆ